Tháng cô hồn 2022! Tháng cô hồn kiêng gì?

Tháng cô hồn 2022 là tháng mấy? Tháng cô hồn kiêng gì? Theo dân gian, thì tháng 7 là tháng mà các cô hồn lang thang, vất vưởng, đói khát quay trở về nhân gian, âm khí nặng nề, đặc biệt là rằm tháng bảy là ngày xá tội vong nhân, ngày Diêm Vương mở […]